Sosnowiecka skarbówka kontroluje firmę z sektora motoryzacyjnego z powodu zaległości podatkowych

Personel Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu zdecydował się przeprowadzić kontrolę podatkową, skupiając się na podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) u jednego z podatników działających w branży motoryzacyjnej. Ta interwencja miała istotne skutki finansowe – udało się bowiem zmniejszyć straty firmy o więcej niż 5,5 mln zł, jak również uzyskać wpłatę do kasy państwa na kwotę przekraczającą 190 tys. zł, obejmującą również odsetki.

Akcja kontroli podjęta przez sosnowiecką skarbówkę miała miejsce w jednej z firm działających na rynku motoryzacyjnym. Celem tej interwencji było sprawdzenie, czy ceny transferowe stosowane w latach 2019-2020 były ustalane prawidłowo. W wyniku tego procesu kontroli, pracownicy urzędu stwierdzili, że firma kontrolowana nieprawidłowo obliczyła swoje koszty uzyskania przychodów, zawyżając je o ponad 9 mln zł przez niewłaściwe stosowanie cen transferowych.

Zgodnie ze Śląską Krajową Administracją Skarbową (KAS), firma kontrolowana z Sosnowca nieprawidłowo obliczyła ceny zakupu komponentów od swoich zagranicznych partnerów biznesowych, którzy byli z nią powiązani i działali w ramach tej samej grupy kapitałowej.

Po zakończeniu kontroli, podatnik zdecydował się złożyć poprawki do swoich deklaracji CIT-8 za lata 2019-2020, w pełni akceptując wyniki przeprowadzonej kontroli. To pozwoliło na zmniejszenie strat firmy o ponad 5,5 mln zł oraz wpłatę do budżetu państwa kwoty przekraczającej 190 tys. zł, już z odsetkami.

KAS zwraca uwagę, że podatnicy CIT mają obowiązek dokonania rozliczeń do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, wpłacając w tym terminie podatek. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to rozliczenie musi zostać dokonane do 31 marca następnego roku. W ciągu roku podatkowego nie składa się deklaracji podatkowych – jedynie wpłaca się zaliczki do 20-tego dnia każdego miesiąca. Ci podatnicy, którzy decydują się na korzystanie z zaliczek kwartalnych, muszą wpłacić je do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.