Wiosna to okres nasilonych pożarów związanych z nielegalnym wypalaniem traw – apel Policji

Kiedy zima ustępuje miejsca wiośnie, na terenie całej Polski notuje się wzrost liczby pożarów, które są wynikiem nielegalnej praktyki spalania traw i trzcin. Władze policyjne podkreślają, że takie działania są nie tylko zabronione, ale także niezmiernie szkodzą środowisku.

Spalanie traw niesie za sobą wiele groźnych konsekwencji. Jedną z nich jest ryzyko przeniesienia ognia na pobliskie obszary. Trawa będąca w stanie suchym jest łatwopalna, co może gwałtownie zapoczątkować pożar. W efekcie, ogniem mogą zapaść ofiarami budynki, lasy a nawet ludzie oraz zwierzęta znajdujące się w bliskiej okolicy.

Przytaczając słowa policjantów:

 1. Nieodpowiedzialne wypalanie traw prowadzi do niszczenia flory i fauny.
 2. Dbajmy o nasze otoczenie – spalanie traw powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
 3. Podczas pożarów tego typu często tracą życie ludzie – zwłaszcza ci, którzy sami podjęli się wypalania traw.
 4. Każda taka sytuacja wymaga interwencji Straży Pożarnej, co generuje dodatkowe koszty.

Pragniemy przypomnieć, że proceder wypalania traw jest sprzeczny z prawem!

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

 1. art. 82 § 1 mówi o karach za działania mogące spowodować wybuch pożaru, jego rozprzestrzenienie oraz utrudnienie działań ratowniczych lub ewakuacji.
 2. art. 82 § 3 dotyczy zakazu rozpalania ognia na terenach leśnych, śródleśnych, łąkowych, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości do 100 metrów od nich. Zakaz ten obejmuje również palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc przeznaczonych do pobytu ludzi.
 3. art. 82 § 4 kara za spalanie traw, słomy lub resztek roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od budynków, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stogów lub bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca palenia.
 4. art. 82 § 5 przewiduje kary za nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Z kolei Kodeks karny przewiduje surowsze sankcje:

 1. Jeśli z powodu wypalania traw dojdzie do pożaru lub bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt czy roślin, takie działanie traktowane jest jako przestępstwo.
 2. Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego ten, kto sprowadza sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającą postać pożaru, podlega karze od roku do lat 10 pozbawienia wolności.
 3. Zgodnie z art.164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia opisanego w art. 163 § 1, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
 4. Natomiast zgodnie z art.181 § 1 Kodeksu Karnego osoba, która powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność! Jeśli zauważysz osobę podpalającą trawę lub już istniejący pożar – niezwłocznie powiadom odpowiednie służby!